Avalehele

Audentese Erakooli stipendiumi statuut

ÜLDSÄTTED

1.      Käesolev statuut sätestab Audentese Erakooli (edaspidi Erakool) stipendiumi eesmärgi, summad, taotlemise ja määramise põhimõtted. Rahvusvahelise õppekava IB Diploma programmi stipendiumite summad ja määramise põhimõtted kehtestatakse eraldi statuudiga.

2.      Erakooli stipendiumi eesmärgiks on toetada ja innustada väga heade õpitulemustega ning andekate ja aktiivsete õpilaste õpinguid Erakoolis. Stipendium peab ergutama õpilasi parematele tulemustele nii õppetöös, ainealastel võistlustel ja olümpiaadidel kui ka klassivälises tegevuses, huvitegevuses ja kooli esindamises.

3.      Stipendiumid määratakse ühekordselt järgmiseks õppeaastaks. Stipendium hakkab toimima erakoolis õppivale õpilasele alates uue õppeaasta algusest.

4.      Stipendiumi saab õpilane kätte läbi õppemaksuga tasaarveldamise vastavalt õppemaksu suurusele ja tasumise tähtaegadele.

5.      Stipendiumile saab kandideerida Erakoolis väga hästi õppiv õpilane järgmistel juhtudel:
5.1.   Vabariikliku ainealasel olümpiaadil esimese 10 hulka tulemine;
5.2.   Vabariikliku ainealase olümpiaadi eelvoorus Tallinnas esimese 3 hulka tulemine;

5.3.   Väga hea õppeedukus ja eeskujulik käitumine jooksval õppeaastal;
5.4.   Väga head saavutused jooksva aasta ainealastel olümpiaadidel või esivõistlustel;
5.5.   Jooksval õppeaastal Erakooli mainet oluliselt tõstnud avaliku esituse, projekti vms eest.

6.      Stipendiumi makstakse Erakoolis õppivale õpilasele. Koolist lahkumisel stipendiumi maksmine peatatakse ja kasutamata jäänud stipendiumi osa jääb Erakoolile.

STIPENDIUMITE JAOTUS JA SUURUS

7.      Stipendiumite jaotuse ja suuruse otsustab Stipendiumikomisjon. Stipendiumikomisjoni koosseisu määrab ja kutsub kokku Erakooli direktor.

8.      Stipendiumifondi täpne suurus ja stipendiumide jaotus määratakse Stipendiumikomisjoni poolt iga õppeaasta kohta eraldi hiljemalt 15. juuniks. Stipendiumite jaotus kinnitatakse Erakooli direktori käskkirjaga.

9.      Erakooli stipendiumifondi suurus on kuni 1% erakooli õppemaksude kogusummast. Stipendiumifond ei sisalda rahvusvahelise õppekava IB Diploma programmi stipendiumeid, need määratakse stipendiumikomisjoni poolt eraldi. IB stipendiumi statuudiga saad lähemalt tutvuda SIIN.

10.   Korraga antakse välja kuni 3 täisstipendiumi. Täisstipendiumi suurus on võrdne vastava õppeaasta õppemaksuga vastavas kooliastmes.

11.   Vajadusel võib välja anda ka kuni 10 osalist stipendiumi, kusjuures kõigi määratud stipendiumite suurus ei või ületada 3 täisstipendiumi summat.

12.   Samal perioodil määratakse ühele õpilasele vaid üks stipendium, erinevaid stipendiumi määramise võimalusi ja kriteeriumeid ei summeerita.

13.   Vabariikliku ainealase olümpiaadi võitjale määratakse koheselt täisstipendium ehk tasuta õpe erakoolis kogu järgnevaks õppeaastaks.

14.   Kõik põhikoolist gümnaasiumisse astujad saavad täisstipendiumi, kui nende põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on 4,75 või kõrgem. Täisstipendium jääb kehtima ka järgnevatel õppeaastatel, kui keskmine hinne õppeaasta lõpuks ei lange alla 4,75. Parimale Erakooli põhikoolist Erakooli gümnaasiumisse astujale määratakse järgnevaks õppeaastaks stipendium 50% ulatuses kehtivast õppemaksust kui keskmine hinne jääb alla 4,75.

STIPENDIUMI TAOTLEMINE

15.   Stipendiumi vormikohast taotlust saab esitada igal aastal 1. kuni 15. maini. Kirjalik taotlus koos põhjendusega esitatakse kooli büroosse. 

16.   Stipendiumi võib õpilasele taotleda:
16.1. Õpilane ise;
16.2. Õpilase esindaja;
16.3. Klassijuhataja;
16.4. Õppejuht;
16.5. Direktor.

17.   Vältimatuks tingimuseks stipendiumi taotlemisel on:
17.1. Eeskujulik käitumine ja hoolsus;
17.2. Erakooli kodukorras sätestatud reeglitest kinnipidamine kogu õppeaja jooksul;
17.3. Õppemaksu võlgnevuste puudumine.

18.   Stipendiumi võib taotleda igal õppeaastal uuesti.

19.   Stipendiumikomisjoni otsus tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks 5 tööpäeva jooksul otsuse langetamisest.

20.   Sobivate kandidaatide puudumisel võib stipendiumikomisjon jätta stipendiumi(d) välja andmata.

21.   Stipendiumikomisjonil on õigus Erakooli ettepanekul peatada stipendiumi maksmine õppeaasta kestel juhul, kui stipendiumi saaja ei vasta enam stipendiumi saamise tingimustele.